Provozní řád Školičky – Ateliéru ŠUM

Přihlášením na kreativní kurz, či jinou akci se účastník zavazuje dodržovat vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou. Účastník se zavazuje řídit se pokyny pracovníků provozovatele.. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví. Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem konzultujte s lékařem, zda je pro Vás kurz vhodný. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy.

Odložené věci

Prosíme, berte si peníze, mobilní telefony, šperky apod. s sebou do místností v kterých pobýváte. Nemůžeme nést zodpovědnost za případnou ztrátu.

Nahrazování zameškaných lekcí

V průběhu trvání pravidelného kreativního  kurzu (semestru) si můžete nahradit až tři lekce v jiném pravidelném kurzu (nikoli ve víkendových kurzech ). Budou vám nabídnuty maximálně 3 možné termíny.  Při závažných důvodech absence ( s věrohodným doložením) je možné po dohodě nahradit neprochozené hodiny. Po skončení zaplaceného kurzu není nahrazení lekcí možné. Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem osobně nebo telefonicky domluvit mailem.

Storno podmínky

Semestrální kurzy

  • Nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 15 % z ceny kurzu.
  • 14-10 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 30% z ceny kurzu.
  • 9-5 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 50% z ceny kurzu.
  • Méně než 5 pracovních dnů před začátkem kurzu kurzovné nevracíme.
  • z jednotlivých lekcí je možná omluva 3 dny předem, v případě nemoci v den lekce do 11 hodin.  Důvěřujeme vám!

Krátkodobé kurzy- výtvarné dílny

  • Nejpozději 15 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 15 % z ceny kurzu.
  • 14-10 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 30% z ceny kurzu.
  • 9-5 pracovních dnů před začátkem kurzu: Storno poplatek 50% z ceny kurzu.
  • Méně než 5 pracovních dnů před začátkem kurzu kurzovné nevracíme.
  • V případě  nemoci  v den lekce do 11 hodin.  Důvěřujeme vám!

Dobře odhadněte své časové možnosti. Při odstoupení z kurzu v jeho průběhu kurzovné nevracíme.

Kurzovné můžete převést na Vámi vybraného náhradníka.

V případě Vaší nespokojenosti s kurzem je nutné před žádostí o navrácení části kurzovného písemně oznámit důvod nespokojenosti. My se pak vynasnažíme dané odstranit. V případě odstranění závady kurzovné nevracíme. Pokud i nadále budete nespokojeni a písemně nám sdělíte oprávněný důvod, vracíme 50% ze zbylé ceny.

V případě závažných důvodů (nemoc, úraz, rizikové těhotenství apod.) je možná částečná kompenzace (až do výše 50% zbývající části kurzovného) a to pouze na základě písemné žádosti s doložením důvodu.  Žádost musí být odeslána v nejbližší možné době. Po skončení kurzu nebude žádost akceptována. Dnem pro výpočet případné kompenzace je den následující po dni, ve kterém nám byla Vaše žádost písemně doručena. Rozhodující je datum odeslání emailu nikoli datum, kdy došlo k důvodu přerušení kurzu.

Změna kurzu během semestru

V průběhu semestru můžete přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou

Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého kurzu je možný, proběhlé lekce odečteme z kurzovného.

Zrušení lekce

Pokud dojde ke zrušení lekce ze strany provozovatele kurzů (nemoc lektora, výpadek el. proudu a jiné události znemožňující uskutečnění lekce), kurzovné se nevrací. Účastníkům bude nabídnuta náhradní lekce v nejbližším možném termínu.

Platbou kurzovného potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.